Staff

 

Headteacher             Mr D MacAreavy

Secretary                    Mrs Greenwood

 

SEN Coordinator      Mrs Clark

 

Reception Class       Miss Cook - Class Teacher  - Miss Wood (Maternity)
                                             Mrs Wakeham - Teaching Assistant 
            Mrs Bevan - Teaching Assistant
                                   
Year 1                         Mrs Bromilow - Class Teacher
                                     Mrs Clark - Class Teacher
                                     Mrs Forrester - Teaching Assistant
 
Year 2                        Mrs Meehan - Class Teacher
                                            Mrs Stockwell - Class Teacher                                
                                            Mrs Kata - Teaching Assistant
                                         
Year 3                       Miss Briscoe - Class Teacher 
                                           Miss Hornby - Teaching Assistant
                              
Year 4                       Miss Rogers - Class Teacher
                                           Miss Hornby - Teaching Assistant
                                           Mr Parry - Teaching Assistant
                                            Mrs Weston - Teaching Assistant
                             
Year 5                       Mr Mainwaring - Class Teacher (Assistant Headteacher)
                                   Mr Parry - Teaching Assistant
 
Year 6                      Mrs Bretherton - Class Teacher
                                  Mrs Rigby - Teaching Assistant
                                  Mrs Whittle - Teaching Assistant